Voordelen zakelijke mediation:

  • In het algemeen een snellere oplossing dan via procederen
  • Met minder kosten
  • Gericht op win-win
  • Met oog voor mogelijk toekomstig zakendoen
  • De samen gekozen oplossing staat “garant” voor het nakomen daarvan
  • Een respectvolle en dus zakelijk waardige wijze van conflict oplossen
  • Behoud c.q. goed afronden van de relatie

ZAKELIJKE MEDIATION TOEPASSINGEN

Arbeidsmediation

Ook arbeidsmediation valt onder zakelijke mediation. Op de werkvloer komen regelmatig conflicten voor. Dat kan zijn door problemen in de samenwerking, disfunctioneren, problemen rond re-integratie of bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen.

Een dergelijk conflict raakt vaak meerdere betrokkenen en belangen. Conflicten kunnen negatieve gevolgen hebben zoals onrust op de werkvloer, stress, wantrouwen, cynisme, verzuim en verloop.

Ook in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wordt mediation regelmatig ingezet als onderdeel van het Plan van Aanpak om de re-integratie weer vlot te trekken.

Resultaat van arbeidsmediation is het maken van afspraken. Die afspraken kunnen gaan over de samenwerking of re-integratie, of over afscheid nemen op een voor beide partijen passende manier. Hoe dan ook is er voor belanghebbenden een stap voorwaarts gezet.

Onderwijsgeschillen

In het onderwijs kunnen kwesties zich op tal van gebieden voordoen, zoals: conflicten tussen studenten en docenten, tussen ouders en leerkrachten,

op het gebied van medezeggenschap, arbeidsconflicten tussen collega’s of tussen de school als werkgever en de docent/leerkracht. Er is vaak een klachten- of beroepsprocedure mogelijk maar een oplossing vinden door mediation biedt meer erkenning voor elkaars positie en daarmee vaak ook een meer passende oplossing.

Commerciële geschillen tussen ondernemingen

Als twee zakelijke partijen in een conflict komen over bijv. leveringen, voorwaarden of betalingen, is het soms niet meer mogelijk om met onderhandelen een oplossing te bereiken.

Als een juridische procedure volgt zijn de verhoudingen vaak voorgoed verstoord terwijl juist in de zakelijke markt het van belang is om snel tot resultaat te komen en de relatie goed te houden. Zakelijke mediation kan dan uitkomst bieden. Naast behoud van de relatie is de oplossing vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Ook is er geen sprake van reputatieschade omdat het conflict niet in de openbaarheid komt.

Medezeggenschap

Voor het goed functioneren van medezeggenschap (ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging, cliëntenraad etc.) is het van belang dat er voldoende vertrouwen is tussen de leden onderling en tussen de raad en de bestuurder(s).

Soms raakt het besluitvormingsproces verstoord. Er is bijvoorbeeld twijfel over de competenties van de raad of van de bestuurder, de raad voelt zich niet gehoord of de bestuurder vindt dat de raad te formeel en te langzaam opereert. Of leden van een medezeggenschapsorgaan hebben onderling spanningen. Met mediation wordt onderzocht wat er aan de hand is en wat er voor nodig is om het vertrouwen weer te herstellen en het besluitvormingsproces weer vlot te laten verlopen.

Familie en zakelijke verhoudingen

Bij familiebedrijven – of andere zakelijke verhoudingen binnen een familie – spelen zowel emoties en relationele aspecten als zakelijke aspecten een rol.

Bij bedrijfsopvolging, onenigheid over visie omtrent de bedrijfsvoering tussen familieleden of juist met belanghebbenden die geen familie zijn, kan zakelijke mediation uitkomst bieden. Er is aandacht voor de verhoudingen en voor de zakelijke belangen. Het voorkomen van een juridische procedure in familieverband is van grote waarde.

Boardroom dynamics 

(bestuur, aandeelhouders, raad van commissarissen/ toezicht) Tussen bestuurders, aandeelhouders of commissarissen (toezichthouders) kunnen spanningen en conflicten voorkomen die de noodzakelijke samenwerking beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken.

Het kan gaan over verschil van inzicht over het te voeren beleid en het kan ook gaan over belangrijke beslissingen die genomen moeten worden over reorganisaties, investeringen, fusies e.d. Een conflict op dit niveau heeft vaak gevolgen voor het hele bedrijf. Naast discussie over zakelijke inzichten kunnen ook persoonlijke  relaties een rol spelen. In mediation komen al deze aspecten aan de orde. Het is een beproefde en goede manier om weer te komen tot een vruchtbare samenwerking.

VORMEN VAN MEDIATION:

Reguliere mediation

Bij de meest gangbare vorm van mediation voeren we  een aantal gesprekken waarbij de partijen met de mediator aan tafel zitten. Na een intake (vaak met iedere partij afzonderlijk) volgt een aantal plenaire bijeenkomsten.  In eerste instantie wordt besproken waar de kwestie over gaat, welke emoties er spelen en welke standpunten er zijn. Daarna onderzoeken we via bepaalde technieken welke belangen er spelen en gaan partijen onderzoeken of en welke oplossingen er zijn.  Er volgen onderhandelingen om te komen tot definitieve afspraken en de uiteindelijke afspraken worden in een (vaststellings-)overeenkomst vastgelegd.

Team- of Groepsmediation

Team- of groepsmediation is aan de orde als er behoefte is aan een oplossing in een breder verband. Een conflict binnen een groep of team is vaak complex. Via interventietechnieken gegeven we sturing  aan het proces om tot een oplossing te komen.  Ook bij groepsmediation is sprake van vertrouwelijkheid zodat het uitgangspunt van veiligheid is gewaarborgd.

Online mediation/e-mediation

Een mediationtraject kan, als beide partijen dat wensen, ook online plaatsvinden, waarbij gebruik gemaakt kan worden van video-conferencing zoals bijv. Zoom of Microsoft Teams. Online mediation werkt overwegend hetzelfde als gewone mediation: de mediator begeleidt partijen bij het in kaart brengen van de problematiek, de zorgen en belangen die er over en weer zijn, en het van daaruit zoeken naar een voor beide partijen acceptabele oplossing. Het verschil met “fysieke” mediation is dat partijen elkaar weliswaar kunnen zien en horen, maar meer op afstand zitten en wat minder de sfeer kunnen peilen. Wij als mediator zullen er naar streven om desondanks ook non-verbale communicatie zoveel mogelijk mee te krijgen en te benoemen. Voordeel is dat partijen zich reistijd kunnen besparen en in hun eigen veilige omgeving kunnen deelnemen aan de mediation.

Bij e-mediation wordt gewerkt met vragenlijsten om de kwestie te inventariseren en om partijen te helpen om te focussen. Dit kan ook gebruikt worden ter ondersteuning van andere vormen van mediation.

Pendelmediation

Dit is een vorm van mediation waarbij met partijen afzonderlijk gesprekken worden gevoerd en waarbij de mediator als het ware (online, telefonisch of fysiek) heen en weer pendelt tussen partijen.

Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast in een situatie waarin partijen niet samen aan tafel willen of kunnen, maar wel het commitment hebben om via mediation tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Een- of tweedaagse mediation

Dit is een vorm van mediation, waarbij wij samen met partijen in een relatief kort tijdsbestek van 1 à 2 dagen (liefst opeenvolgend) probeert tot een oplossing te komen. Daarbij wordt van partijen de bereidheid gevraagd om lang achtereen (bijv. de hele dag) op intensieve wijze aan een oplossing te werken.