Er is nog meer dan mediation…

Ook op andere manieren kunnen wij assisteren bij het voorkomen of oplossen van een conflict buiten de rechter om, of bijdragen aan het in kaart brengen en eventueel verbeteren van een werkklimaat.

  • Bindend advies
  • Niet-bindend advies
  • Conflictcoaching
  • Dialoogbegeleiding
  • Onafhankelijk voorzitterschap
  • Boardroomconsulting
  • Onderzoek naar werkklimaat

Onafhankelijk voorzitterschap

Als onafhankelijk voorzitter nemen wij op neutrale wijze de regie met als doel dat partijen op een constructieve wijze met elkaar in gesprek komen,

elkaars argumenten en belangen leren kennen, en van daaruit samen verder kunnen. Wij kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden bij vergaderingen die langdurig en/of moeizaam verlopen of waar behoefte is aan een extern persoon die los staat van de organisatie.

Dialoogbegeleiding

Dialoogbegeleiding kan uitkomst bieden als er geen conflict is, maar wel al de nodige wrijving is ontstaan of een conflict dreigt.

Wij helpen partijen om tot een vruchtbaar en resultaatgericht gesprek met elkaar te komen, waarbij gezamenlijk over de situatie wordt gesproken en wordt nagedacht met als doel inzichten te verwerven die een partij alleen niet had kunnen verwerven. Belangrijk daarbij is dat partijen bereid zijn om werkelijk naar elkaar te luisteren en om de eigen mening onder de loep te nemen. Het uiteindelijke doel is dat de zakelijke partners na het gesprek weer verder kunnen.

Bindend advies

Als partijen dat willen dan kunnen wij, vanuit een neutrale positie, een bindend advies geven;

dat is een oordeel “naar billijkheid”, waarbij wij onze juridische kennis laten meewegen. Dat kan ook nog als er eerst een ander (mediation)traject is geweest, al dan niet bij ons. Bij een bindend advies committeren partijen zich van tevoren om het advies na te komen. Dit gaat in de vorm van een door partijen vooraf te ondertekenen overeenkomst.

Niet-bindend advies

Ook hier geven wij een advies “naar billijkheid” vanuit een neutrale positie, maar in tegenstelling tot een bindend advies zijn partijen niet verplicht het advies ook op te volgen. Wel kan het hen een richting geven voor het alsnog samen oplossen van hun conflict.

Conflictcoaching

Soms is het prettig om op de achtergrond gecoacht te worden bij een conflict, dit met als doel om (verdere) escalatie te voorkomen en constructief, met oog voor de eigen belangen en die van de andere partij, tot een oplossing te komen. Ook daarmee hebben wij veel ervaring.

Boardroomconsulting

Een goed functionerende top is essentieel voor het succesvol zijn van een organisatie of een onderneming.

Dat betekent dat er een goede samenwerking en een goed begrip moet zijn tussen de diverse stakeholders in een organisatie, zoals directie, MT, Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht enz.. Als er in de top spanning is dan heeft dat zijn weerslag in de organisatie, ook indien de spanning “binnenskamers” wordt gehouden. Mensen voelen dat toch aan en er heerst een andere energie. Fricties worden sneller opgemerkt dan u denkt. Vanuit een neutrale positie – met een snel begrip van zakelijke, juridische en persoonlijke belangen – kunnen wij u helpen de knelpunten op te lossen, zodat frictie verdwijnt en daadwerkelijk weer goed samengewerkt kan worden.

Onderzoek naar werkklimaat

Een gezond werkklimaat is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Het draagt niet alleen bij aan werkplezier en welbevinden, maar ook aan een beter (bedrijfs)resultaat.

Wij kunnen ingeschakeld worden voor het verrichten van een inventariserend onderzoek naar het werkklimaat. Dat kan bijv. aan de orde zijn als een organisatie signalen – zoals hoog ziekteverzuim, veel verloop of meerdere meldingen – ontvangt die erop zouden kunnen duiden dat het werkklimaat niet optimaal is. Maar ook zonder dergelijke signalen kan er behoefte zijn aan een onderzoek, gewoon om te weten hoe het werkklimaat beleefd wordt. Meten is immers weten.

Wij verrichten geen feitenonderzoek, maar focussen ons, door middel van interviews, op hoe in het algemeen het werkklimaat beleefd wordt, wat medewerkers daarin belangrijk vinden en welke behoeftes er leven ten aanzien van de organisatie van het werk, leiderschap, onderlinge samenwerking en het persoonlijk functioneren. De uitkomsten van het onderzoek nemen wij op in een overzichtelijk rapport, waarin ook conclusies en aanbevelingen kunnen worden opgenomen.